Stanovy

Stanovy spolku FAN KLUB HC KOMETA BRNO z.s.

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. Základní ustanovení

 1. Plný název spolku je Fan Klub HC Kometa Brno z.s. (dále v textu jen ”spolek”).
 2. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů založeným za účelem podpory a propagace hokejového klubu HC Kometa Group, a.s.
 3. Spolek je založen v souladu s ustanovením čl. 20 Listiny základních práv a svobod a zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Spolek je korporací, která má postavení právnické osoby soukromého práva s právní subjektivitou.
 5. Spolek je nezávislou korporací, která se jako právnická osoba řídí svými Stanovami a právním řádem České republiky.
 6. Spolek sídlí na adrese: Česká č.p. 268, 664 31 Česká.

II. Hlavní poslání a cíle činnosti (účel spolku)

2.1. Hlavním cílem spolku je podpora a propagace hokejového klubu HC Kometa Group, a.s.

2.2. K dosažení cílů spolek zejména:

 1. spolupracuje s vedením hokejového klubu HC Kometa Group, a.s. (zejména při propagaci domácích zápasů a vytvoření patřičné atmosféry na nich, organizaci a zabezpečení zájezdů na venkovní zápasy, podpoře a propagaci myšlenek fair play a ledního hokeje jako místo pro setkávání hráčů, fanoušků a široké veřejnosti),
 2. podává podněty o své činnosti veřejným sdělovacím prostředkům,
 3. propaguje sportovní akce, které pořádá nebo spolupořádá hokejový klub HC Kometa Group, a.s.,
 4. zajišťuje všestrannou informovanost svých členů o dění v HC Kometa Group, a.s.,
 5. vede své členy k pozitivnímu vztahu ke sportu zejména k lednímu hokeji, dále ke klubu HC Kometa Group, a.s. a ke statutárnímu městu Brnu,
 6. získává podporu, dary od jiných subjektů, jakož i příspěvky, dotace a granty od orgánů státu, či obcí,
 7. obstarává svoje příjmy z členských příspěvků,
 8. vyhledává spolupráci s orgány obecní i regionální samosprávy, školami, jakož i dalšími neziskovými institucemi, které mohou napomáhat realizaci poslání a cílů spolku.

2.3. Při realizaci svých cílů postupuje spolek v souladu s obecně závaznými právními předpisy na základě těchto stanov a vnitřních předpisů vydaných orgány spolku.

2.4. Spolek je jedinou místně příslušnou organizační jednotkou, která se již dále vnitřně nečlení na nižší organizační složky s právní subjektivitou ani nezakládá pobočný spolek.

III. Hlavní činnost spolku

3.1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v odstavci 2.1. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

3.2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků, darů a podpory od třetích osob, grantů a sponzorských darů od třetích osob, dotací z veřejných rozpočtů, ze zisku z vedlejší činnosti dle odstavce 13.2. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti spolku nepřesáhnou náklady.

IV. Vedlejší činnost spolku

4.1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavní činnosti dle článku III. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

HLAVA DRUHÁ

Členství a členové

V. Členství ve spolku

5.1. Členství ve spolku je dobrovolné.

5.2. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti člena spolku, především závazek dodržovat Stanovy spolku a dbát o jeho dobré jméno. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné.

5.3. Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným členstvím jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

5.4. Členství se rozlišuje na:

a) řádné,

b) přidružené,

c) čestné.

5.5. Řádným členem spolku se může stát na základě vlastního rozhodnutí fyzická osoba starší 18-ti let věku, která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy, a to podáním řádně vyplněné písemné přihlášky na předepsaném formuláři, který byl schválen výkonným výborem spolku. Přihlášku přijímá kterýkoliv člen výkonného výboru nebo jím ustanovený zmocněnec.

5.6. O přijetí či nepřijetí za řádného člena spolku rozhoduje výkonný výbor spolku. Na řádné členství ve spolku není právní nárok. Přijatý řádný člen spolku obdrží aktuální znění Stanov spolku.

5.7. Přidruženým členem spolku se může stát na základě vlastního rozhodnutí fyzická osoba starší 10-ti let věku, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem dílčím způsobem se podílet na činnosti spolku a přispívat k naplnění jeho účelu. Fyzická osoba mladší 18-ti let věku může být přidruženým členem spolku pouze za předpokladu, že k řádně vyplněné přihlášce doloží písemné prohlášení svého zákonného zástupce o souhlasu s přidruženým vstupem této fyzické osoby mladší 18-ti let věku do spolku.

5.8. O přijetí či nepřijetí za přidruženého člena spolku rozhoduje výkonný výbor spolku. Na přidružené členství ve spolku není právní nárok. Přijatý přidružený člen spolku obdrží aktuální znění Stanov spolku.

5.9. Čestným členem spolku se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na rozvoji hlavního poslání spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti rozvoje brněnského sportu.

5.10. O udělení čestného členství rozhoduje výkonný výbor s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

5.11. Řádné členství zanikne členovi, který nezaplatil členský příspěvek, a to ani ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení písemné výzvy výkonného výboru k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

5.12. Členství zaniká

 1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výkonnému výboru,
 2. marným uplynutím lhůty stanovené v odstavci 5.11. těchto stanov k dodatečné

úhradě nezaplaceného členského příspěvku,

 • rozhodnutím výkonného výboru o vyloučení,
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
 • zánikem spolku.

5.13. Výkonný výbor rozhoduje o vyloučení člena spolku, jestliže člen zvlášť závažným způsobem porušuje své členské povinnosti (zejména pokud řádný člen nezaplatil členský příspěvek) nebo poškozuje dobré jméno spolku (zejména způsobí spolku škodu, poruší přepravní řád na zájezdech pořádaných spolkem, dopustí se trestné činnosti na akcích pořádaných spolkem), nebo hokejového klubu HC Kometa Group, a.s. (zejména poruší návštěvní řád haly během sportovního zápasu, způsobí hokejovému klubu HC Kometa Group, a.s. škodu), jakož i za zneužití majetku spolku.

5.14. Proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává výkonnému výboru a rozhodne o něm na své nejbližším zasedání členská schůze. Vyloučený člen nemá právo na vrácení svých příspěvků. Novou přihlášku si může podat nejdříve po uplynutí tří let od data svého vyloučení.

VI. Práva členů spolku

6.1. Rozsah členských práv je dán druhem členství.

6.2. Členská práva, která přísluší všem členům:

a) právo účastnit se všech akcí pořádaných spolkem a požívat na nich veškerých výhod, které spolek poskytuje,

b) oprávnění kdykoli a jakoukoli formou předkládat všem orgánům spolku konstruktivní návrhy, podněty a připomínky týkající se hlavní a vedlejší činnosti spolku,

c) právo být informován o činnosti spolku,

d) právo účastnit se jednání orgánů spolku ve věcech, ve kterých se jedná o projednávání činnosti či chování daného člena,

e) právo změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

f) právo na důslednou ochranu svých osobních údajů poskytnutých ve prospěch spolku, přičemž veškeré osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu spolku a nesmí být šířeny mimo spolek,

g) právo kdykoli ukončit své členství v souladu s odstavcem 5.12. písm. a) těchto stanov,

h) členové spolku neručí za dluhy spolku.

6.3. Členská práva, která přísluší jen řádným a čestným členům:

a) právo účastnit se členské schůze, svobodně na ní hlasovat a volit orgány spolku,

b) právo být nejméně sedm dní dopředu informován pozvánkou o místě, termínu a času konání členské schůze a o jejím pořadu jednání. Pozvánka musí být písemná, může však mít elektronickou podobu (postačí zveřejnění na oficiálních webových stránkách spolku).

6.4. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a) právo být volen do orgánů spolku.

VII. Povinnosti členů spolku

7.1. Rozsah povinností je dán druhem členství.

7.2. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

Každý člen spolku je povinen dodržovat tyto stanovy spolu s dalšími vnitřními předpisy vydanými orgány spolku a v závislosti na druhu svého členství plnit povinnosti z nich vyplývající. Každý člen se musí vyvarovat takového jednání, které by bylo v rozporu s účelem a cíly spolku, poškozovalo by jeho dobré jméno nebo by mu způsobilo, či mohlo způsobit, jakoukoli jinou újmu. Každý člen spolku je povinen neprodleně oznamovat výkonnému výboru veškeré změny osobních údajů, které jsou důležité pro řádnou evidenci. Dále je každý člen spolku povinen šetřit a chránit majetek spolku.

7.3. Bývalý člen je povinen po ukončení svého členství odevzdat výkonnému výboru identifikační průkazku.

7.4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové. Každý z řádných členů je povinen řádně a včas platit členské příspěvky, na jejichž výši a frekvenci se usnese členská schůze. Nezaplacení členského příspěvku, a to ani v náhradní lhůtě stanovené podle odstavce 5.11. těchto stanov, má za následek zánik členství podle odstavce 5.12. písm. b) těchto stanov. Po dobu trvání spolku ani v případě jeho zániku není člen spolku oprávněn požadovat vrácení vstupního poplatku a svých členských příspěvků.

VIII. Seznam členů spolku

8.1. Spolek vede seznam všech členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa.

8.2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda spolku. Předseda spolku provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda spolku provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

8.3. Předseda spolku je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis písemně požádá.

8.4. Seznam členů je neveřejný.

HLAVA TŘETÍ

ORGANIZACE SPOLKU

IX. Orgány spolku

9.1. Organizační strukturu spolku tvoří:

a) členská schůze jako orgán nejvyšší,

b) výkonný výbor jako orgán výkonný,

c) předseda jako orgán statutární,

d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.

X. Členská schůze

10.1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří členové spolku.

10.2. Členská schůze se schází podle potřeby, alespoň jedenkrát ročně. Zasedání členské schůze svolává předseda jménem výkonného výboru. Oznámení o konání řádného zasedání se zveřejňuje na oficiálních webových stránkách spolku, nejpozději sedm dní přede dnem konání členské schůze s uvedením místa, termínu a programu. O konání zasedání jsou jednotliví řádní a čestní členové spolku informováni pozvánkou v souladu s odstavcem 6.3. písm. b) těchto stanov.

10.3. Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

 1. schvalování stanov spolku a jejich změn,
 2. schvalování jiných vnitřních předpisů spolku a jejich změn,
 3. schvalování plánu činnosti spolku na kalendářní rok,
 4. schvalování výroční zprávy o činnosti spolku za předchozí rok včetně zprávy o

hospodaření,

 • odvolací řízení členů vyloučených rozhodnutím výkonného výboru,
 • volba členů výkonného výboru,
 • revize hospodaření,
 • usnášení o zániku spolku,
 • stanovení výše a frekvence členských příspěvků,
 • schvalování výdajů spolku přesahujících částku 10.000,- Kč,
 • další věci, vyplývající z těchto stanov nebo na nichž se usnese členská schůze.

10.4. Veškeré záležitosti schvaluje členská schůze usnesením. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna alespoň 1/5 všech členů disponujících s hlasovacím právem (řádných a čestných členů). K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů oprávněných hlasovat. K usnesení o zániku spolku, schválení stanov a jejich změn je však zapotřebí nadpoloviční většiny členů s hlasovacím právem.

10.5. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda nejpozději do 14 dnů náhradní členskou schůzi, která je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů oprávněných hlasovat. Rovněž na náhradní členskou schůzi bude jednotlivým řádným a čestným členům poslána pozvánka podle odstavce 6.3. písm. b) těchto stanov.

10.6. Každý řádný a čestný člen při volbách a hlasováních disponuje jedním hlasem. Může se rovněž zdržet hlasování.

XI. Výkonný výbor a předseda

11.1. Výkonný výbor (dále jen ”výbor”) spolku je tříčlenný orgán. Jeho funkčním obdobím je 5 let. Jeho činnost je ukončena zvolením nového výboru. Nový výbor je volen na členské schůzi.

11.2. Navrhovat členy výboru může kterýkoli řádný a čestný člen spolku. Členy výboru volí členská schůze. Volby probíhají, je-li členská schůze usnášeníschopná. Členové výboru jsou voleni z řádných členů spolku na základě tajného způsobu hlasování. Další podrobnosti týkající se průběhu voleb členů výboru stanoví členská schůze usnesením. Člen výboru může být zvolen opakovaně. Uvolní-li se místo člena výboru v průběhu řádného funkčního období, je na uvolněné místo na nejbližší členské schůzi zvolen nový.

11.3. Člen výkonného výboru, který během volby získal nejvíce hlasů, se stává předsedou spolku. V případě rovnosti největšího počtu získaných hlasů mezi členy výkonného výboru, rozhoduje se o předsedovi z členů výkonného výboru s největším počtem dosažených hlasů dalším hlasováním, dokud není předseda zvolen. Předseda spolku řídí činnost výkonného výboru. Předseda je statutárním orgánem spolku a zastupuje jej navenek ve všech věcech. Spolek dále zastupují předsedou písemně pověření členové spolku v rozsahu písemného pověření. Tyto osoby zastupují spolek samostatně.

11.4. Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Činnost výboru je následující:

 1. připravuje a předkládá návrhy členské schůzi a shromažďuje pro ni veškeré podklady,
 2. vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví, archivuje korespondenci,
 3. vede oficiální webové stránky spolku,
 4. pořizuje záznamy z jednání členské schůze,
 5. přijímá nové členy, rozhoduje o vyloučení dosavadních členů za podmínek

stanovených v odstavcích 5.6., 5.8., 5.10. a 5.13. těchto stanov,

 • písemně zpracovává usnesení a rozhodnutí členské schůze a zveřejňuje je,
 • připravuje výroční zprávu o činnosti spolku za předchozí rok včetně zprávy o

hospodaření,

 • předkládá návrh rozpočtu na další období,
 • navrhuje případné změny stanov,
 • navrhuje další cíle činnosti.

11.5. Další pravomoci výboru může stanovit členská schůze usnesením.

XII. Kontrolní komise

12.1. Kontrolní komise je tříčlenný orgán. Její funkční období je identické s výkonným výborem. Shodný je i způsob volby jejích členů. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

12.2. Úkolem kontrolní komise je dohlížet na činnosti výkonného výboru a předsedy, zda jsou v souladu se stanovami a vnitřními předpisy. Dohlíží i na hospodaření. Kontrolní komise je oprávněna účastnit se jednání výkonného výboru, nehlasuje však na něm. O výsledcích své činnosti informuje členskou schůzi.

HLAVA ČTVRTÁ

HOSPODAŘENÍ

XIII. Majetek a hospodaření spolku

13.1. Majetek spolku tvoří zejména finanční fondy, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

13.2. Zdroje majetku tvoří zejména:

a) členské příspěvky,

b) dary a podpory od třetích osob,

c) granty a sponzorské dary od třetích osob

d) příjmy z hlavní a vedlejší činnosti spolku,

e) dotace z veřejných rozpočtů.

13.3. Hospodaření spolku se řídí ročním plánem činností a rámcovým rozpočtem schváleným členskou schůzí.

13.4. Ten, kdo porušením ustanovení odstavce 10.3. písm. j) těchto stanov způsobí spolku škodu, odpovídá za ni spolku dle platného práva.

13.5. Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem hlavní činnosti a k zajištění vlastního provozu spolku.

13.6. Finanční prostředky spolku jsou vedeny v pokladně spolku nebo na jeho bankovním účtu. Podpisové právo k tomuto bankovnímu účtu mají jednotliví členové výkonného výboru.

13.7. Vlastní účetnictví spolku vede výkonný výbor nebo jím pověřený člen spolku.

13.8. Hospodaření spolku projednává a schvaluje členská schůze. Kontrolní komise provádí revizi hospodaření.

XIV. Zánik a likvidace spolku

14.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného zákonem stanoveného důvodu.

14.2. Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.

14.3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

14.4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

HLAVA PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

XV. Závěrečná ustanovení

15.1. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

15.2. Veškeré vnitřní předpisy vydané orgány spolku nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a s těmito stanovami. Budou-li v rozporu, je ta část, která je v rozporu, neplatná od samého počátku.

15.3. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 01.10.2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 01.10.2015.

15.4. Stanovy v tomto znění jsou platné ode dne 01.10.2015 a své účinnosti nabudou dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

V Brně dne 01.10.2015